Astrophotography by Amir H. Abolfath | سایت عکاسی و عکاسی نجومی امیرحسین ابوالفتح

Home / مقالات آموزشی

       در زیر لینک چندین مطلب آموزشی نوشته شده توسط بنده قرار دارد. امیدوارم برای شما مفید باشد.

 

       مبانی عکاسی نجومی: بیاس فریم

       مبانی عکاسی نجومی: دارک فریم

       مبانی عکاسی نجومی: فلت فریم

       مبانی عکاسی نجومی: لایت فریم ها

       عکاسی نجومی: رد ستارگان

       عکاسی نجومی: بارش شهابی

       عکاسی نجومی: رنگ در عکاسی منظره شب همراه با ستارگان 

       عکاسی نجومی: تصحیح رنگ بک گراند